Dataskydd & avtryck gGmbH

Avtryck

matris gGmbH
att främja demokrati, deltagande och hållbar social utveckling

Elbroich slott
Am Falder 4
40589 Düsseldorf

Behörig att representera:
Gregor Frankenstein-von der Beeck
Guido Lohnherr

Tel.: +49(0)211-75707-910
Fax: + 49 (0) 211-987300
E-post: info@matrix-ggmbh.de

Tingsrätt Düsseldorf - HRB 89109

Konsumentskydd: Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskillnadsnämnd.

Uteslutning av ansvar och förbehåll för rätten att göra ändringar: matrix gGmbH har sammanställt all information och komponenter på denna webbplats efter bästa kunskap och övertygelse. Det är dock inte ansvarigt för fullständigheten, korrektheten, aktualiteten och tekniska noggrannheten för informationen på denna webbplats. Matrix gGmbH ansvarar inte heller för skador orsakade av datavirus vid åtkomst till eller nedladdning av data från denna webbplats. Matrix gGmbH förbehåller sig också rätten att göra ändringar eller tillägg till informationen och komponenterna på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Hänvisningar (hyperlänkar) till tredje parts webbplatser:
Du kan lämna den här webbplatsen genom att klicka på vissa referenser (hyperlänkar) på webbplatsen matrix gGmbH. Innehållet och designen såväl som eventuella förändringar på de webbplatser som hänvisas till på matrisen gGmbH-webbplatsen är inte föremål för kontroll eller påverkan av matrisen gGmbH. matrix gGmbH ansvarar därför inte för innehållet på en tredjepartswebbplats som den endast hänvisar till i allmänna termer på sin webbplats, inte heller för referenser till andra webbplatser som finns på sådana tredjepartswebbplatser.

Denna webbplats använder Piwik, en öppen källkodsprogramvara för statistisk analys av besökares åtkomst. Piwik använder så kallade “cookies”, textfiler som är lagrade på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats lagras på leverantörens server i Tyskland. IP-adressen anonymiseras omedelbart efter bearbetning och innan den sparas. Du kan förhindra installation av kakor genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo.

Integritetspolicy policy~~POS=HEADCOMP

1. Sekretess en överblick

Allmän information

Följande noteringar ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår hemsida. Personuppgifter är alla data som personligen identifierar dig. Detaljerad information om ämnesskyddet finns i vår integritetspolicy som anges i denna text.

Datainsamling på vår hemsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Dess kontaktuppgifter finns i avtryck av denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina data?

Å ena sidan samlas dina uppgifter när du meddelar dem till oss. Detta kan vara, för. Exempelvis data som du anger i ett kontaktformulär. Andra uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidan visades). Denna information samlas in automatiskt så fort du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi dina data för?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa en felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

När som helst har du rätt att få gratis information om ursprung, mottagare och syfte med din lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av denna data. För detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd, kan du när som helst kontakta oss på adressen i avtrycket. Dessutom har du rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende statistiskt utvärderas. Detta görs främst med kakor och så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt; surfbeteende kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du kan hitta detaljerad information om detta i följande dataskyddsdeklaration. Du kan göra invändningar mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna till invändningar i denna dataskyddsdeklaration.

2. Allmän information och obligatorisk information

integritet

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna dataskyddsdeklaration. Vi har utsett en kompetent och pålitlig extern dataskyddsombud. Den externa dataskyddskommissionen utförs av UIMC Dr. Vossbein GmbH & Co KG uppfattas (e-post: datenschutz.matrix@uimc.de).

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är data som du kan identifieras personligen med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka data vi samlar in och vad vi använder dem för. Det förklarar också hur och för vilket syfte detta görs. Vi påpekar att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot tillgång från tredje part är inte möjligt.

Anmälan till ansvarig organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är: matris Gesellschaft fürberatung i Wirtschaft, Politik und Verwaltung mbH & Co. KG Schloss Elbroich Am Falder 4 40589 Düsseldorf som systerföretag till matris gGmbH.

Kontakt:

Telefon: 0211 75707-910

Fax: 0211 987300

E-post: info@matrix-gmbh.de

Webbplats: www.matrix-gmbh.de

Ansvarig organ är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett befintligt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av databehandlingen utförs till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att få data som vi behandlar på grundval av ditt samtycke eller i uppfyllande av ett kontrakt, i sig själv eller till en tredje part i ett standard maskinläsbart format. Om du behöver direkt överföring av data till en annan ansvarig person, kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Du har rätt att frigöra information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandling och om nödvändigt en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För ytterligare information om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på adressen i avtrycket.

Motsägelse mot reklamemail

Användningen av publiceras under avtryck skyldighet att skicka oönskad reklam och informationsmaterial härmed avvisas. Operatörerna av platserna uttryckligen rättsliga åtgärder i händelse av oönskad reklam information, såsom spam e-post.

3. Datainsamling på vår hemsida

Användning av cookies och Google Analytics

Denna webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och sparas i din webbläsare. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus.

Server loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverns loggfiler, som din webbläsare sänder automatiskt till oss. Dessa är:

    Webbläsartyp och webbläsareversion

    Operativsystem som används

    hänvisningsadress

    Värdnamn för att komma åt datorn

    Tidpunkt för begäran server

    IP-adress

Dessa data kommer inte att slås samman med andra datakällor. Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR, som möjliggör behandling av data för att uppfylla ett kontrakt eller förkontraktsmässiga åtgärder. Information om cookies begärs i bannern.

Om du skickar oss förfrågningar med hjälp av kontaktformuläret, kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktinformationen som du angav där, att lagras av oss i syfte att behandla begäran och vid frågor om uppföljning. Vi vidarebefordrar inte denna information utan ditt samtycke. Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6, punkt 1, lit. a GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt e-postmeddelande till oss är tillräckligt. Lagligheten av databehandlingsoperationer som utförts innan återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen. Uppgifterna du anger i kontaktformuläret kommer att förbli hos oss tills du ber oss ta bort dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - påverkas inte.

4. Databehandling som en del av ansökningsprocessen (Informationsskyldigheter enligt artikel 13 GDPR)

Databehandling

Vi behandlar dina personuppgifter med avseende på din person i samband med implementeringen av din ansökningsprocess och för att kontrollera din potentiella arbetsrelaterade tillämpbarhet. Vi behandlar informationen du tillhandahåller för ett välgrundat personalbeslut på grundval av artikel 6, punkt 1, S. 1 Jag tänkte. b GDPR. Dessutom sparas betyg baserat på objektiva, icke-diskriminerande kriterier. Om detta är tillåtet i enskilda fall, kommer också tillgängliga personuppgifter om dig att lagras.

Uppgifterna du har angett krävs för att genomföra ansökningsprocessen. Utan dessa uppgifter kan vi inte ta hänsyn till din ansökan.

Överföring / tjänsteleverantör

I vissa fall har externa leverantörer av IT-tjänster åtkomst till dina uppgifter. I alla fall handlar tjänsteleverantörerna i enlighet med instruktioner, som har säkerställts genom lämpliga kontrakt.

Lagring och radering av data

Dina uppgifter kommer att bevaras så länge som detta är nödvändigt för ovannämnda syften med personalvalsprocessen. Om du gör invändningar mot databehandling under personalvalsprocessen kommer data att raderas - såvida inget annat strider mot lagstadgade lagringskrav.

Uppgifterna raderas sedan efter att ansökningsprocessen har slutförts och efter att tidsfristen för rättsliga åtgärder har löpt ut, såvida du inte har gett ditt samtycke till att spara din ansökan om ytterligare lediga platser. Oönskade ansökningar kommer att lagras tills du drar tillbaka ditt samtycke eller i upp till två år och sedan raderas.

Dina rättigheter

Vi informerar dig om att enligt artikel 15 ff. Av GDPR har du följande rättigheter för den berörda personen under de villkor som anges där: Rätt till information om de berörda personuppgifterna och till korrigering eller radering eller begränsning av behandlingen eller rätt att invända mot behandling och rätt till Dataportabilitet. I enlighet med artikel 77 GDPR har du också rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd. Om behandlingen bygger på artikel 6 a) GDPR eller artikel 1 a) GDPR (samtycke) har du också rätten att återkalla ditt samtycke när som helst utan att påverka lagligheten i behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till tillbakadragande .